PRAVIDLÁ VÝZVY

 1. Účasť vo výzve (kto a ako sa môže zapojiť) 
 2. Priebeh výzvy  (ako sa zapisujú aktivity, čím merať, aký je dlhý krok, čoho se môžete účastniť) 
 3. Bodovanie jednotlivcov (koľko bodov dostanete za jeden km, za 10 000 krokov a za pravidelnosť)
 4. Súťaž a bodovanie tímu (aký veľký je tím a ako sa počítajú jeho body)
 5. Súťaž a bodovanie obcí (ako sa porovnávajú výsledky obcí a ako môžete prispieť)
 6. Vyhlásenie
 7. Záverečné informácie

1. ÚČASŤ

Zúčastniť sa môže ktorákoľvek osoba vo veku od 6 rokov, ktorá sa do výzvy prihlási tým, že vyplní registračný formulár. Účastníci mladší ako 18 rokov musia pri registrácii doložiť súhlas rodičov

Účasť na výzve je BEZPLATNÁ, v prípade záujmu si môžete zakúpiť PREMIUM ÚČET.

Vyplnením registrácie súhlasíte s pravidlami výzvy a pravidlami o ochrane osobných údajov (GDPR).

Registráciou do výzvy vzniká na portále výzvy účastníkov osobný profil („Môj profil“), v ktorom je možné upravovať svoje osobné údaje („Správa účtu“) alebo vytvárať a spravovať tím („Správa tímu“). Založením tímu vzniká záložka „Môj tím", kde môže každý člen tímu sledovať všetko potrebné. Editovať tím a pridávať nových členov môže iba zakladateľ tímu „kapitán".

Účastník sa môže zúčastniť iba pod jedným osobným profilom. Duplicitné profily nie sú v rámci výzvy povolené a budú zmazané.

Údaje, ktoré je nevyhnutné uviesť pre účasť vo výzve (meno alebo prezývka, e-mail, obec, pohlavie, výška, hmotnosť, rok narodenia a pod.), je možné upravovať iba do chvíle vloženia prvej aktivity.

Uvedený kontakt a údaje o výške, hmotnosti a roku narodenia sú neverejné a slúžia len na vyhodnotenie výsledkov a kontaktu usporiadateľov s účastníkmi výzvy.

Svoju registráciu (osobný účet) môžete zmazať v „Správe účtu“ v čase, keď je otvorená registrácia do výzvy.

Každý účastník je povinný zhodnotiť svoj zdravotný stav a rozhodnúť, či je schopný sa výzvy zúčastniť. Pokiaľ si tým nie je istý, odporúčame konzultovať účasť s lekárom.

Účasť vo výzve je na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ výzvy nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví ani iné škody. Štart, cieľ i dennú dobu jednotlivých aktivít si účastník určuje sám podľa svojich schopností, možností a zdravotného stavu.


Kotva: #prubeh_vyzvy

2. PRIEBEH VÝZVY

Zaregistrovaný účastník môže do výzvy nahrať ľubovoľný počet aktivít (chôdza, beh, nordic walking), ktoré sú vykonané daným účastníkom v termíne prebiehajúcej výzvy (viď predchádzajúci bod).

Do výzvy je možné nahrať maximálne tri dni starú aktivitu. Nahrávanie aktivít bude uzavreté tri dni po skončení výzvy. Následne bude prebiehať vyhodnotenie a systém bude pre účastníkov bez výnimky uzavretý.

Aktivita môže byť jednorazová alebo celodenná. Počet jednorazových aktivít za deň nie je obmedzený. Ale pozor, aktivity sa v rámci jedného dňa nesmú prekrývať, tzn. jeden a ten istý majetok nesmie byť zaznamenaný dvakrát (napr. raz v rámci celého dňa a raz ako jednorazový).

Na záznam aktivity je povolené využívať akúkoľvek mobilnú aplikáciu aj inteligentné hodinky zaznamenávajúce celodennú aj jednorazovú aktivitu pomocou GPS. Možné je využiť aj krokomer alebo aplikáciu merajúcu vykonanú vzdialenosť pomocou otrasov/detekcie pohybu. Na zaznamenávanie krokov odporúčame používať aplikáciu výzva 10 000 kroků.

Účastník zaznamenáva svoju aktivitu primárne v km, ktoré sú potom automaticky prepočítané na metre a kroky. V prípade nutnosti je možné zapísať aktivitu aj v krokoch alebo metroch. Tieto hodnoty potom budú automaticky prepočítané na druhé dve veličiny. Viac o vkladaní aktivity...

Veľkosť vášho kroku sa odvíja od výšky vašej postavy, ktorú ste si zadali v osobnom profile. Veľkosť vášho kroku je vypočítaná podľa vzorčeka výška postavy * 0,42 cm.

Pre predstavu, výpočty zhruba zodpovedajú nasledujúcej tabuľke:Aktivitu nahráte po prihlásení do svojho profilu pomocou tlačidla „Vložiť aktivitu", a to nasledujúcimi spôsobmi:

1) Do patričných kolónok vyplníte vykonanú vzdialenosť a ako dôkaz nahráte jednu snímku/fotografiu/printscreen vykonanej aktivity, na ktorom bude čitateľný počet kilometrov, dátum, a ideálne aj trasa a vaše meno. (Táto snímka bude neverejná. Zobraziť si ju budú môcť iba organizátori pre potreby overenia pravdivosti záznamov.)

2) Nahráte vašu aktivitu vo formáte GPX a zvyšok informácií sa vám doplní.

Aktivitu si môžete vo svojom profile po nahratí buď zobraziť alebo zmazať.

Účastníci starší ako 65 rokov majú zjednodušené možnosti nahrávania aktivít.

VIAC INFORMÁCIÍ O VKLADANÍ AKTIVITY

Aj napriek tomu, že sú záznamy kontrolované organizátormi, je pri ich nahrávaní spoliehané na fair play účastníkov. Dôležité nie je vyhrať, ale urobiť niečo pre svoje zdravie. Kto podvádza, podvádza predovšetkým sám seba.

Partnerstvo pre mestskú mobilitu, z.s., si ako usporiadateľ výzvy vyhradzuje právo v prípade nezrovnalostí zmazať ktorúkoľvek zaznamenanú aktivitu alebo vylúčiť účastníka z účasti vo výzve.

Počas výzvy budete pravidelne informovaní elektronickými spravodajcami „newslettery“, ktoré vám budú prichádzať na e-mail, ktorý ste vyplnili pri registrácii. Ak sa tak nestane, potom si prosím overte, prečo vám nechodí, TU.

Ako účastník výzvy môžete... 

3. BODOVANIE JEDNOTLIVCOV

Za každý zaznamenaný kilometer (km) získa účastník výzvy počet bodov podľa nasledujúceho vzorca:

Vek sa vypočítava z ročníka, ktorý zadáte pri registrácii. Číslo sa automaticky zaokrúhľuje nahor, počíta sa teda s vekom v aktuálnom roku bez ohľadu na mesiac narodenia.
Napr.: Výzva sa koná v apríli 2022. Vy ste sa narodili 3. 11. 1989. Vaše kilometre budeme teda násobiť číslom 0,4 (33/80), aj napriek tomu, že v daný mesiac výzvy ešte nemáte 33 rokov.

Koeficient BMI sa odvíja od hodnoty BMI, ktorá sa vypočítava nasledovne:V prípade, že máte BMI menší 25 (teda ste v norme) je váš koeficient BMI = 0
V prípade, že je vaša BMI 25 a viac, váš koeficient rastie lineárne podľa vzorca (BMI-25)*0,04+0,2 čo znamená, že pokiaľ je vaša BMI 25 (teda krajná hodnota nadváhy) je váš koeficient 0, 2

U detí je výpočet BMI odlišný. Tabuľka BMI pre účastníkov mladších ako 18 rokov je uvedená TU.

Bonusy

Prvých 10 000 krokov v rámci jedného dňa: + 1 bod

Za pravidelnosť:

V prípade, že v prvých troch dňoch zaznamenáte každý deň nejakú aktivitu (beh, chôdzu, NW), získate + 4 body.

V nasledujúcich sedemdňových úsekoch získate + 7 bodov za každý úsek, v ktorom zaznamenáte nejakú vyššie uvedenú aktivitu aspoň v šiestich zo siedmich dní.
4. SÚŤAŽ A BODOVANIE TÍMU

Súťaž tímu


 • Ktorýkoľvek z účastníkov si môže vytvoriť tím, alebo sa do nejakého tímu pridať.
 • Založenie tímu a jeho úpravy je možné zmeniť do 15. dňa súťažného mesiaca v správe tímu. 


 • KLASICKÝ tím tvorí 4-10 účastníkov. 
 • Účastník môže byť členom iba jedného klasického tímu.


 • PARTNERSKÝ tím tvoria 2 účastníci bez ohľadu na pohlavie a vzájomný vzťah. 
 • Účastník môže byť členom iba jedného partnerského tímu.


BONUSOVÉ TÍMY: 

 • FIREMNÝ tím = klasický tím s bonusovými službami. Viac o tom ako sa stať súčasťou firemného tímu nájdete na webe v sekcii "Ako sa zapojiť ako firma".
 • TRIEDNY tím = špeciálny tím s neobmedzeným počtom účastníkov určený školským kolektívom. Viac o tom, "ako sa zapojiť ako škola", sa dočítate na našom webe.
 • TROJGENERAČNÝ tím = klasický tím, ktorý obsahuje člena mladšieho 18 rokov, klasického dospelého účastníka a osobu staršiu 65 rokov. V prípade, že váš tím toto kritérium splňuje, automaticky sa zobrazí v rebríčku troch generačných tímov.  


Jeden účastník môže byť súčasťou všetkých druhov tímov, ale v každej kategórii len raz. Inak povedané, účastník môže byť členom jedného klasického tímu, jedného partnerského, jedného firemného, ​​jedného školského a jedného trojgeneračného.

Bodovanie tímu

1) KLASICKÝ TÍM
Počet bodov tímu = súčet všetkých bodov jeho členov

2) PARTNERSKÝ TÍM
"Reťaz je taká silná, ako je silný jej najslabší článok."
Počet bodov tímu = počet bodov slabšieho z páru v daný deň + bonusové body silnejšieho z páru (tzn. za 10 000 krokov a pravidelnosť viď bodovanie jednotlivcov)

3) TRIEDNY TÍM
Keďže triedy obsahujú rôzny počet detí, rovná sa počet bodov tímu počtu bodov učiteľa a najlepších desiatich žiakov v daný deň.

4) FIREMNÝ TÍM 
Rovnaké bodovanie ako klasický tím

5) TROJGENERAČNÝ TÍM 
Rovnaké bodovanie ako klasický tím


5. SÚŤAŽ A BODOVANIE OBCÍ

 • Obec prihlasuje do súťaže jeho starosta/ka, prípadne človek, ktorý od nej dostane k tomu poverenie (koordinátor). Viac nájdete na webe v časti "Zapojte sa ako obec"
 • Ak ste účastníkom výzvy a vaša obec nie je v zozname zapojených miest, kontaktujte čo najskôr svojho zastupiteľa s žiadosťou o vaše zapojenie buď osobne alebo k tomu použite dopis, ktorý sme pre vás k tomu pripravili.
 • Ak ste účastníkom výzvy, sú vaše body automaticky pripisované obci, ktotú ste vyplnili vo svojom profile. 
 • Do výzvy zapojené mestá majú zvoleného svojho koordinátora, ktorý dostane prístup k výsledkom a kontaktom svojich zapojených obyvateľov. Môže s nimi tým pádom komunikovať a usporiadať vlastné vyhlásenie. 
 • Koordinátori jednotlivých zapojených miesť ("obcí, v ktorých to šliape") môžu pri vyhlásení požadovať predložiť doklad, v ktorom je uvedené vaše trvalé bydlisko. 
 • Koordinátori si môžu samostatne určovať podmienky pre získavanie obecných diplomov a odmien v rámci obecného vyhlásenie výzvy. Tieto podmienky však musia byť uvedený na webovej stránke partnerských miest

Obce sa môžu porovnávať v rebríčkoch podľa nasledujúcich princípov:

ALFA PRIEMER
10% najhorších a 10% najlepších výsledkov v ten deň sa odstráni a zo zvyšku sa vypočíta aritmetický priemer.

TOP33
Súčet bodov najlepších 33 obyvateľov v daný deň.

PRIEMER Z AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV
Zo všetkých aktívnych účastníkov (tí čo nahrali nejakú aktivitu) sa vypočítava aritmetický priemer.

PRIEMERU ZO VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
Získané body sa prepočítavajú podľa celkového počtu obyvateľov obce.

CELKOVEJ VZDIALENOSTI
Súčet všetkých nachodených/nabehaných km


V rámci celorepublikového vyhlásenia budú odmenené mestá, ktoré získajú najviac bodov podľa ALFA PRUMERU a zároveň budú mať minimálny počet aktívnych účastníkov (viď nižšie)
Vyhlasované budú kategórie s putovým pohárom:

 • Galské dediny (obce do 2 tis. obyvateľov) - minimálne 33 aktivnych účastníkov
 • Mníšecká výzva (obce do 10 000 obyvateľov) - minimálne 66 aktívnych účastníkov 
 • Mesto, ve ktorom to šliape (obce nad 10 tisíc obyvateľov) - minimálne 99 aktívnych účastníkov 


6. VYHLÁSENIE

Vyhlásenie prebehne v nasledujúcom mesiaci po ukončení výzvy.
V prípade, že získate nárok na odmenu, budete o tom informovaní prostredníctvom e-mailu, pod ktorým ste vo výzve registrovaní. V prípade, že svoju účasť nepotvrdíte a nedostavíte sa na vyhlásenie, bude odmena odovzdaná ďalšiemu v poradí. Ak získate nárok na odmenu ako tím, stačí, aby si ju vyzdvihol aspoň jeden z vás.


7. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

Nezabudnite si správne vyplniť všetky potrebné údaje v správe vášho účtu. Po zadaní prvej aktivity do systému to už nebude možné.
Skontrolujte si, či vám chodia pravidelne newslettery s aktuálnymi informáciami o výzve, či vám nepadajú do spamov alebo hromadnej pošty, kde sa zle hľadajú.

Táto výzva nie je organizovanou činnosťou. Ide o priateľský a pohodový pobyt v prírode aj v meste na základe individuálnych rozhodnutí.
Prosím rešpektujte všetky aktuálne platné vládne nariadenia. V prípade potreby nás kontaktujte na info@desettisickroku.cz 

Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Je stále niečo, čo vás zaujíma? Skúste sa ešte pozrieť do našich odpovedí na vaše často kladené otázky - FAQ

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri